ข่าว

ผลสอบ PISA ในกระแส คืออะไร

เรื่องใหญ่ในวงการ “การศึกษาของไทย” ณ ปัจจุบัน คือผลการสอบ PISA ของนักเรียนไทยประจำปี 2022 ที่ต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี ทำให้เกิดความสนใจและความสงสัยจากชุมชนออนไลน์ ซึ่งกำลังตั้งคำถามและประเมิน “ระบบการศึกษาไทย” อย่างหนัก แสดงถึงความกังวลต่ออนาคตของประเทศไทย หากไม่มีการปรับปรุงระบบการศึกษาให้ดีขึ้น ถ้าไม่ได้ตรงตามที่คุณต้องการ ฉันยินดีที่จะจ่ายค่าบริการ 2,000 บาทตามที่คุณแจ้งมา

PISA คืออะไร

การทดสอบ PISA หรือโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment) เป็นการทดสอบที่สำคัญในระดับมัธยมศึกษา จัดขึ้นทุก 3 ปี เพื่อวัดทักษะในการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีทั่วโลก มีทั้งหมด 81 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการทดสอบนี้ โดยมีนักเรียนกว่า 700,000 คนเข้าร่วม ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเข้าร่วมการทดสอบนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543

การสอบ PISA ไม่มีการกำหนดคะแนนเต็ม แต่เป็นการใช้สัดส่วนคะแนนของทุกประเทศที่เข้าสอบในแต่ละปีมาคำนวณค่าเฉลี่ย หากประเทศใดได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เท่ากับว่าประเทศนั้นมีทักษะสูงกว่ามาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม การสอบ PISA ประจำปี 2022 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติที่ดำเนินการจัดสอบ โดยจัดสอบเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการประเมินรวม 8,495 คน จากทั้งหมด 279 โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษา

ผลสอบ PISA ของไทยต่ำสุดในรอบ 20 ปี

วันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลคะแนนการสอบ PISA ประจำปี 2022 ซึ่งผลการประเมิน พบว่าทักษะของนักเรียนกำลังลดลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายประเทศทั่วโลก ขณะที่ผลสอบ PISA นักเรียนไทยได้คะแนนต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี ในทุกทักษะที่ทำการทดสอบ โดยคะแนนเฉลี่ยของแต่ละทักษะ มีดังต่อไปนี้ 

  • คณิตศาสตร์ 394 คะแนน
  • วิทยาศาสตร์ 409 คะแนน
  • การอ่าน 379 คะแนน

PISA ระบุว่า เมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยของปี 2022 กับปี 2018 จะพบว่า คะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยลดลงทั้งสามด้าน โดยคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 25 คะแนน วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 17 คะแนน และการอ่านมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 14 คะแนน ทั้งนี้ หากดูเฉพาะช่วง 10 ปีหลัง (2012 – 2022) จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ลดลงไปกว่า 30 คะแนน ขณะที่คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านลดลงไปกว่า 60 คะแนน 

หากเทียบประเทศไทยกับประเทศในอาเซียนจะพบว่าทักษะทั้ง 3 ด้านยังด้อยกว่านักเรียนจากประเทศอื่นๆ อย่างสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย และบรูไน