ไฟฉุกเฉิน ควรใช้ตอนไหน ?

ไฟฉุกเฉิน ควรใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว ไฟฉุกเฉินจะใช้ในกรณีต่อไปนี้ ไฟฉุกเฉินจะทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่น ๆ ทราบว่ารถของคุณกำลังอยู่ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อที่พวกเขาจะได้ระมัดระวังและชะลอความเร็วลง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ในบางกรณี ไฟฉุกเฉินอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉิน เช่น อย่างไรก็ตาม การใช้ไฟฉุกเฉินโดยไม่จำเป็นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ดังนั้น ควรใช้ไฟฉุกเฉินเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน สำหรับไฟฉุกเฉินในอาคารสาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น ไฟฉุกเฉินจะทำหน้าที่เป็นแสงสว่างสำรองในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ช่วยให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถมองเห็นและอพยพออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย ไฟฉุกเฉินในอาคารสาธารณะจะต้องได้รับการตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้ตามปกติ สรุปได้ว่า ไฟฉุกเฉินควรใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน