ข้อดีของประเทศที่มี SOFT POWER (ซอฟต์พาวเวอร์)

Soft Power มีข้อดีหลายประการ ดังนี้ สำหรับประเทศไทย ซอฟต์พาวเวอร์ มีข้อดีดังต่อไปนี้ ตัวอย่าง Soft Power ของไทยที่โดดเด่น ได้แก่ ประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา Soft Power อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ และความมั่นคงได้